Vijeće roditelja i Vijeće učenika

VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja broji 11 članova, od čega je 8 članova iz reda roditelja učenika škole i 3 člana iz reda učitelja škole kao predstavnika škole. Roditelji svoje predstavnike biraju na roditeljskim sastancima, a predstavnici škole svoje članove na Učiteljskom vijeću. Vijeće roditelja bira 3 člana iz reda roditelja u Školski odbor, a Vijeće roditelja radi na sjednicama i sastaje se po potrebi. Predsjednik Vijeća roditelja za školsku 2017./2018. godinu je Snježana Škegro iz Višića, a zamjenik je Marcel Raguž iz Višića. Vijećem koordinira Zdenko Mikulić, zamjenik ravnatelja.

Program rada Vijeća roditelja:

 • zastupati roditelje i učenike škole kod Školskog odbora
 • informirati Školski odbor o svim problemima koji se odnose na rad i upravljanje školom
 • raditi na poboljšanju materijalnih uvjeta i kvaliteti rada škole
 • uključiti roditelje u pedagoški rad i program škole
 • raditi na unapređenju komunikacije učenik-roditelj-učitelj
 • raditi na poboljšanju uspjeha učenika u učenju i vladanju
 • unaprijediti rad škole.

Vijeće tijekom godine na svojim sjednicama razmatra bitna pitanja za rad i život škole, a sastaju se najmanje dvaput godišnje.

 

VIJEĆE UČENIKA

Vijeće učenika sastoji se od po dva učenika iz svakog odjela u predmetnoj nastavi (predsjednik odjela i još jedan učenik) i predsjednika odjela iz svakog razreda u razrednoj nastavi iz centralne škole Višići. Predsjednik Vijeća učenika za 2017./2018. godinu je Hrvoje Batinić, zamjenik je Noa Menalo, tajnica je Ivana Matuško, rizničar je Pamela Brkić, a Vijećem koordinira Jasna Ajanić-Spužić (pedagog-psiholog). U planu je da se ove školske godine (2017./2018.) formira i počne s radom Vijeće učenika u PŠ Domanovići, a kao koordinator Vijeća zadužuje se nastavnica matematike i fizike Pamela Brkić.

Vijeće učenika ima zadaću da:

 • promovira interese škole u zajednici na čijem području se nalazi
 • prezentira stavove učenika Učiteljskom vijeću i Školskom odboru
 • potiče angažiranost učenika u radu škole
 • raspravlja o međusobnim odnosima učenika i nastavnika
 • sudjeluje u organizaciji kulturno-zabavnog programa škole
 • sudjeluje u predlaganju pohvala i nagrada učenicima koji se ističu u učenju i slobodnim aktivnostima
 • organizira radne i humanitarne aktivnosti u školi
 • raspravlja o disciplini u školi i sudjeluje u profesionalnom informiranju učenika

Članovi Vijeća učenika za školsku 2017./2018. godinu

Dora Bulum – I. razred

Petar Ivanković – II. razred

Dragana Cvitanović – III. razred

Jan Raguž – IV. razred

Nika Blažević – V. razred

Ivana Udženija i Gabrijel Doko- VI. a razred

Iva Knežević i Ivano Sesar – VI. b razred

Noa Menalo i Pamela Krndelj – VII. razred

Matej Šutalo i Ivana Matuško – VIII. razred

Hrvoje Batinić i Antonijo Šutalo – IX. razred